Thursday, June 29, 2017

Thân mời các bạn nghe bản LẬT TRANG KỶ NIỆM, Nhạc và lời : Giang Thiên Tường, hòa âm Cao Ngọc Dung Trình bày Thùy An

2 comments: