Tuesday, July 5, 2016

Nhạc cảnh Hải, Lục, Không Quân và cờ bay trên cổ thành Quảng Trị

Thực hiện: Lang Nguyễn

No comments:

Post a Comment