Sunday, June 5, 2016

Chiều hoa tím

Thơ: Phạm Ngọc
Nhạc: Ng. Hải & H.L. Phương
Hòa âm: Quang Đạt

Trình bầy: Quỳnh Lan

No comments:

Post a Comment