Friday, June 10, 2016

Bài thơ cuối cùng của tháng năm

Thơ: Vanessa Trâm
Nhạc: Ng. Hải & H.L. Phương
Đàn: Ng. Hải

Trình bầy: Hà Lan Phương

1 comment: