Monday, May 9, 2016

Mẹ Quê Mùa (thơ nhạc giao duyên)

Mẹ Quê Mùa (thơ Nghiêu Minh, nhạc Phạm Anh Dũng) Thơ Nhạc Giao Duyên, Kim Lệ ngâm thơ, Thúy Hiền hát: http://www.youtube.com/watch?v=GSuMVIbEOvw PAD

No comments:

Post a Comment