Wednesday, April 13, 2016

Tình chiều

Sáng tác: Quang Ngọc
Kính tặng: (Anh chị Ng. Hải & H.L.Phương)

Hòa âm: Nguyễn Hải

Trình bầy: Hà Lan Phương

No comments:

Post a Comment