Friday, December 18, 2015

Vết Đau Còn Đó

Thơ: Thu Nga
Phổ nhạc: Nguyễn Hải & Hà Lan Phương
Hòa âm: Nguyễn Hải
Clip: HLP

Trình bầy: Hà Lan Phuơng


No comments:

Post a Comment