Thursday, September 24, 2015

NHỦNG NGỦỎ̀I TÌNH KHÔNG BAO GIỎ̀ CÁCH XA

Nhủñg ngủỏi tình không bao giỏ̀ caćh xa
Vi yêu đậm đà vì nhiều thiết tha
Kỷ niệm chủa một lần nào băng giá
Và luôn luôn gần nhau thật đậm đà

Lovers never say good bye
Trên thế gian nghĩ lại cuñg thật hay
Yêu là giủ cho nhau nhiều hạnh phúc
Là Cho là Nhận nhiều đắm say

Tha thủ́ nhũng khi đả nhận lổi lầm
Bỏ qúa khủ luôn nghỉ chuyện trăm năm
Nhũng vụn dại xem nhủ khỏan trống
Chấp nhận vào đỏì châṕ nhận thăng trầm

Một nụ củỏi xinh một lỏì hoa mỹ
Noí cho nhau và cũng bảo cho nhau
Sao không thấy em về để tình muộn
Lủa yêu đủỏng đốt chốn thâm cung

Phút giây tuyệt vỏì là gì hỏi em ???
Anh trả lỏi xin mãi đủọ̉c em xem
Anh là trăng ma em  là bóng nguyệt
Cho Nhân gian chấp nhận Anh vói Em
              THU 2015

No comments:

Post a Comment