Tuesday, June 9, 2015

VƯỜN THƠ TAO NGỘ của TAM QUỲNH

Thi phẩm được ngâm mở đầu cho chương trình
         VƯỜN THƠ TAO NGỘ
của Đài phát thanh VRN Do Quan Hưng phụ trách
         qua giọng ngâm của chính  tác giả
        Vào mỗi chiều chủ nhật 05 pm năm 1998

Vườn thơ đã vắng đi hình bóng cũ  ?.
''Chẳng phải đâu . chỉ ẩn-dật đấy thôi .
Thơ vẫn mãi là bạn của riêng tôi. .
Thơ và nhạc , tô cho đời thêm đẹp...''
Có những lúc thời-gian, như hạn- hẹp.
Phải đành lòng, ta gác lại nàng thơ.
Bỗng từ đâu em đến, thật không ngờ..
Tay cầm bút, hồn lâng-lâng vào mộng.......

                 
                   TAM QUYNH 1998            

No comments:

Post a Comment