Tuesday, June 9, 2015

NHỚ..

Mến gởi anh chị em trong CLBTN thi phẩm của TAM QUỲNH
                                      Mang tên
                                         NHỚ
     

                  Có những hoàng-hôn , ngập nỗi buồn......
                  Nhớ người, nhớ phố, nhớ quê hương ..
                       Nhớ nơi miền bắc, xa-xôi ấy !
                     Tim bỗng bồi-hồi, dạ vấn- vương.....
.                      
                                   TAM QUỲNH
                                   Năm xưa  1996  

                                         

No comments:

Post a Comment