Monday, January 12, 2015

Đêm về trên dòng sông kỷ niệm

Thơ: Vi Sơn
Phổ nhạc: Nguyễn Hải & Hà Lan Phương
Clip: HLP

Trình bầy: Hà Lan Phương


No comments:

Post a Comment