Friday, December 5, 2014

Cơn Đau Tháng Ngày

 Mời các bạn nghe sáng tác mới

Sáng tác: Nguyễn Hải & Hà Lan Phương
Keyboard: Nguyễn Hải
Clip: HLP

Trình Bầy: Hà Lan Phương


No comments:

Post a Comment