Sunday, December 7, 2014

Bảng thơ Song Bát Lục BátKính gởi Ban Điều hành Câu Lạc Bộ Thơ Nhạc
Minh Hồ sáng chế ra thể thơ Song Bát Lục Bát cho câu thơ súc tích mà vần điệu nghe hợp nhĩ khi người yêu thơ theo luật ghi dưới đây
Bảng thơ Song Bát Lục Bát Chú thích:
§                                 -: Không bắt buộc
§                                 T: vần trắc, với các dấu thanh: Hỏi, ngã, sắc, nặng
§                                 B: vần bằng, với các dấu thanh: Ngang (không) hay huyền
§                                 Chữ in hoa: Chữ phải giữ vần

Thân kính
Minh Hồ
01-12-2014

Thí dụ 1:
 Nếu còn nợ nhau dù muốn chạy trốn
Tận nơi đâu cũng tóm dắt nhau về
Cho tròn vẹn nghĩa phu thê
Mà trong tiền kiếp hẹn thề dỡ dang
Minh Hồ

No comments:

Post a Comment