Wednesday, August 27, 2014

Bậu thôi nhớ nữa
Bu thôi nh na

B
u thôi nh na... thì thôi!
ch
i quên chi đ em rơi l su
nghe lòng nhoi nhói ni
m đau
màu yêu nh
ư đã tr màu bit ly

Bu thôi nh na, (bun gì?)
đ
em xót d ôm ghì nh thương
h
m hiu mt bóng tơ vương
nghĩ thêm t
i phn đôi đường chia xa

Phi chi bướm đng ct hoa
b
u đng viết mãi li tha thiết tình
ph
i chi em mãi lng thinh
tim không có c
si tình, ươm mơ

Bu thôi nh na, (làm ngơ!)
thôi em tr
 bu mt b tương tư
ai thèm yêu ghét, th
a dư
nói thì nói v
y, d như ri bi

Bu thôi nh na... thì thôi!
kh
cam chu kh, thit thòi cũng quen
đ
i treo thêm nhánh su đêm
ti
ếng thương trót l... sao quên... hi mình!

Hò 
ơooooooo ......
Bu thôi thương nh, cũng đành
tình em nh
ư lá lià cành bay xa ...


Ph
ương Vy

No comments:

Post a Comment