Thursday, May 1, 2014

Nguyễn Hải & Hà Lan Phương

Nhạc Sỹ Nguyện Hải là phu quân của NS Hà Lan Phương
Hà Lan Phương là phu nhân của NS Nguyễn Hải  ...

No comments:

Post a Comment