Monday, May 19, 2014

Cùng Một Nỗi Đau

Sáng tác: Nguyễn Hải & Hà Lan Phương
Key board: Nguyễn Hải
Video clip: Nguyễn Hải

Trình bầy: Nguyễn Hải


No comments:

Post a Comment